Yuriko Letrero ("Yuriko Sign"), 1958
Click to Zoom